سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

ورود کاربری

username
Captcha image
Show another code


مشخصات مدیر سیستم
سرکار خانم مهندس فاطمه حجتی
واحد مدیریت برنامه , بودجه و تحول اداری
تلفن = 64545686 - داخلی5686
ایمیل = Fhojati@aut.ac.ir

آدرس ایمل خود را وارد نمایید تا رمز کاربری جدید ارسال گردد.